гр. Нови Искър, ул. "Чавдар войвода" 56

 

 О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

от

 

„СОМЕДИНА 7“ ООД

 

Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. Нови Искър 1282, кв. Изгрев, ул. Надежда № 38

 

ЕИК: 175212317

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Наименование:

 

„Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци, на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, с адрес: област София (столица), община Столична, гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Чавдар Войвода № 56, промишлена зона, УПИ II-496, кв. 110a,

 

Местоположение: област София (столица), община Столична, гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Чавдар Войвода № 56, промишлена зона, УПИ II-496, кв. 110a. ПИ с идентификатор 00357.5350.1110

 

Кратка характеристика на обекта: Инвестиционното предложение представлява разширяване на извършваните дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, като се увеличават количествата на отпадъци с кодове:15 01 04, 16 06 01, 20 01 40.

 

Опазване на околната среда:

Площадката не попада в защитени територии. Не се очаква негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух, водите и почвите в района от реализацията на инвестиционното предложение. На площадката не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура.

 

За контакти:

Георги Иванов Стоянов, тел.: 0887 30 63 44, e-mail: somedina@abv.bg

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - София – гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Копие от уведомление за инвестиционно намерение

Цени

РАБОТНО ВРЕМЕ: ВСЕКИ ДЕН от 8:00 до 20:00 часа.

Цените са в лева за килограм и са актуални към днешна дата.

Обявените цени са валидни за доставки до нашата площадка.

 

СОМЕДИНА 7 Кои сме ние

С какво се занимавамеКакво изкупува нашата фирма

Къде се намираме

Адрес: гр. Нови Искър, ул. "Чавдар войвода" 56, до моста на река Искър